Huishoudelijk reglement.Dit huishoudelijk reglement is, na een periode van ter inzagelegging, op de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2011 goedgekeurd en vastgesteld.


-

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


van de Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum, zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2011.

Artikel 1. Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder: - zowel vereniging als VVB: de Vereniging van Vrienden van het Bonnefantenmuseum; - statuten: de statuten van de vereniging; - HR: het huishoudelijk reglement van de vereniging; - leden: de leden van de vereniging als bedoeld in artikel 4 van de statuten; - bestuur: het bestuur als bedoeld in de artt. 6 t/m 8 van de statuten; - ALV: de algemene vergadering als bedoeld in artikel 9 van de statuten.

Artikel 2. Leden
De leden worden geacht de statuten, reglementen en besluiten van de organen van de vereniging na te leven en zich jegens de vereniging en elkaar zodanig te gedragen dat de belangen van de vereniging niet worden geschaad.

Artikel 3. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4. Contributie
1. De leden ontvangen aan het begin van ieder verenigingsjaar een schriftelijke mededeling omtrent de voor dat jaar verschuldigde contributie en worden geacht deze contributie binnen een termijn van één maand te betalen.
2. Indien een lid na twee schriftelijke aanmaningen in gebreke blijft om de contributie te betalen kan het bestuur hem op grond van artikel 5 van de statuten met onmiddellijke ingang ontzetten uit het lidmaatschap. Het lid ontvangt hiervan een schriftelijke mededeling.
3. Bij toetreding tot de vereniging na 1 januari van enig kalenderjaar wordt de voor dat jaar geldende contributie als volgt berekend: - vanaf 1 april: ¾ van de jaarlijkse contributie; - vanaf 1 juli: ½ van de jaarlijkse contributie; - vanaf 1 oktober: ¼ van de jaarlijkse contributie.
4. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden met een lid afwijkende contributieafspraken te maken.

Artikel 5. Bestuur
1. Behalve een secretaris en een penningmeester kan het bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter aanwijzen. De functie van vice-voorzitter kan worden gecombineerd met die van secretaris of penningmeester.
2. De voorzitter geeft leiding aan de vereniging, zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor en is de eerst aangewezene om de vereniging naar buiten te vertegenwoordigen.
3. De vice-voorzitter vervult bij afwezigheid van de voorzitter de taken van laatstgenoemde.
4. De secretaris stelt het jaarverslag van de activiteiten van de vereniging samen, stelt in overleg met de voorzitter de agenda's van de bestuurs- en ledenvergaderingen op en maakt de notulen van deze vergaderingen. De notulen worden, na vaststelling door resp. het bestuur en de ledenvergadering, door de secretaris en voorzitter ondertekend.
5. De penningmeester is belast met het financiële beheer. Hij legt uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar de exploïtatierekening en balans ter goedkeuring voor aan het bestuur. Décharge van de penningmeester voor het gevoerde beleid vindt plaats na vaststelling van de exploïtatierekening en de balans in de in artikel 9  lid 2 van de statuten bedoelde jaarvergadering. Voorts legt de penningmeester tijdig vóór de aanvang van ieder verenigingsjaar een begroting ter goedkeuring voor aan het bestuur.
6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of werkgroepen en stelt voor deze de taakomschrijving en bevoegdheden vast. De benoeming van de leden van commissies en werkgroepen geschiedt door het bestuur.
7. Bij de samenstelling van het rooster van aftreden dient er rekening mee te worden gehouden dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet in eenzelfde jaar aftreden. Indien een vice-voorzitter is aangewezen treden ook de voorzitter en vice-voorzitter niet in eenzelfde jaar af.

Artikel 6. Bestuursvergadering
1. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar of zoveel vaker als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten.
2. In spoedeisende situaties kunnen bestuursleden telefonisch of per e-mail geraadpleegd worden. Formele besluitvorming naar aanleiding hiervan vindt plaats in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 7. Communicatie
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid.
2. Het communicatiebeleid is erop gericht om de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten en de uitwisseling van informatie tussen de vereniging en de leden te bevorderen.
3. Voor de uitvoering van het communicatiebeleid kan o.a. gebruik worden gemaakt van: - een website; - nieuwsbrieven, zowel schriftelijk als digitaal; - artikelen en publikaties; - presentaties en bijeenkomsten.

Artikel 8. Wijziging HR
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 9. Slotbepalingen
1. Waar in dit reglement mannelijke termen of benamingen worden gebruikt, worden ook vrouwelijke bedoeld.
2. Onder schriftelijk wordt in dit reglement mede verstaan een langs electronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

Statuten, oprichtingsakte.


Download hier de statuten en oprichtingsakte van de VVB.

 

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?