Waarde scheppen voor en in de samenleving:

 • de raad van bestuur (RvB) verantwoordt zich door middel van het openbare jaarverslag.
 • de website besteed aandacht aan de wijze waarop het Bonnefanten de Governance Code Cultuur toepast.

Integer en rolbewust handelen:

 • de RvT stelt de rechtspositie en bezoldiging van de RvB zorgvuldig vast en is hier open over.
 • de RvB geeft in het jaarverslag informatie over het bezoldigingsbeleid van de organisatie en publiceert het jaarverslag op haar website.
 • het Bonnefanten kent een algemeen Arbeidsvoorwaardenreglement dat voor de RvBop dezelfde wijze geldt als voor medewerkers. Er zijn geen bijzondere andere afspraken met betrekking tot de rechtspositie van de directie.
 • Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De RvT ziet hier op toe. De bestuurders vragen aan de raad instemming voor hun nevenfuncties. De leden van de raad van toezicht informeren elkaar over nevenfuncties. Het jaarverslag vermeldt de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur.

Zorgvuldig besturen:

 • de RvB is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze die staan omschreven in het directiereglement.
 • Alle voor de organisatie belangrijke beslissingen en strategische documenten worden door de RvB vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT.
 • Er zijn regelingen opgesteld voor het melden van misstanden conform de relevante wetgeving. Uitgangspunt is ‘no surprises’, wat betekent dat informatie ruimhartig wordt gedeeld, ook als er sprake is van toelaatbare handelingen.
 • Er zijn gedegen procedures voor risicobeheersing en controle. Het jaarverslag biedt inzicht in de toepassing van de procedures.


Goed toezicht uitoefenen:

 • de RvT handelt naar de statuten en het raad van toezicht-reglement waarin is vastgelegd: de onderlinge taakverdeling, de werkwijze van de raad en de omgang van met de raad van bestuur.
 • Een verslag van de RvT maakt onderdeel uit van het jaarverslag.
 • De RvT vergadert vier tot vijf keer per jaar.
 • De RvT is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De raad bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB.
 • De RvT is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. De raad van toezicht is breed samengesteld met achtergronden in openbaar bestuur, financiën, accounting, good governance en cultuur.
 • Vacatures in de RvT worden openbaar gemaakt. Ambitie is om de RvT in de toekomst nog cultureel diverser te maken en daarmee een betere afspiegeling te zijn van de maatschappij.

De raad van toezicht zal ook de komende periode de principes en de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur als leidraad nemen en beoordelen of er veranderingen doorgevoerd moeten worden en waarom. Waar nodig zal een implementatieplan gemaakt worden waarbij rekening gehouden wordt met de borging binnen het museum.